Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Udskolingsprofil

U

Styrket udskoling

I perioden 2018-2021 har Københavns Kommune afsat 220 mio. kr. til at gøre folkeskolen mere attraktiv for de ældste elever. Alle byens skoler har fået flere penge pr. elev i 7. til 9. klasse, som de fx kan bruge på mere pædagogisk personale. Skolerne har derudover kunnet søge om penge til særlige aktiviteter omkring deres ældste klasser.

På Tove Ditlevsens Skole styrker vi udskoling ved:

  • I talentforløb, at give vores talentfulde unge muligheder for at arbejde med digitale produktionsværktøjer.
  • I brobygningsforløb at øge elevernes kendskab til de praksisfaglige ungdomsuddannelser. 
  • At udbyde praksisfaglige valgfag i samarbejde med ungdomsskolen.
  • En årlig lejrskole fra 6. til og med 9. klasse.
  • Syv individuelle læringssamtaler med eleverne i 7. - 9. klasse.

Læs mere om hvordan vi i Københavns Kommune styrker udskolingen.

Faglighed med kreativitet

I udskolingen er der stor fokus på fagligheden såvel som kreativiteten. Dette for at forberede eleverne på det liv der ligger efter folkeskolen. Dels for at fremme udviklingen af den selvstændige elev, dels for at højne fagligheden er projektopgaver og den projektorienterede undervisningsform en del af undervisningen. Der er fokus på formidlingen og præsentationen af det lærte og de fysiske rammer og undervisningsmidlerne understøtter dette. Der er Interaktive whiteboards i de ældste klasser og vi prioriterer afvekslende undervisningsmaterialer som en del af hverdagen. Der er fokus på læsning i fagene og sparring med skolens vejledere gør, at lærerne er fagligt opdaterede og opretholder en høj faglig standart. Via løbende evaluering og efterfølgende indsats sikres det, at alle elever er på det rette faglige spor. Eleverne udvikler deres IT og mediekundskaber, som de kan anvende til at tilegne sig viden samt være kreative og kritiske i forhold til egen og andres mediebrug.

Anerkendende skolemiljø

Eleverne deltager i og støtter op om et aktivt elevråd med reel indflydelse på beslutningsprocesserne i udskolingen. Eleverne er ligeledes repræsenteret i skolebestyrelsen og KESO (Københavns Elevsikkerhedsorganisationen). Eleverne står selv for indretning, regler for opførsel og har aktivt ejerskab over kantinen/EATloungen, hvor elevstyrede arrangementer er en del af ungdomskulturen. Frikvartererne foregår under stort elevansvar, således at konflikter, så vidt som muligt, håndteres og løses af eleverne selv ud fra det anerkendende princip og eventuelt konfliktmægling. Omgangsformen er anerkendende, respektfuld og i en ordentlig tone. Der opfordres til stor selvstændighed og medansvar i elevens skolehverdag, hvor gruppearbejde, fremlæggelse af projekter, kommunikation med omverdenen kan være måder til forberedelse på livet efter folkeskolen. Flere gange årligt afholdes sociale arrangementer, både på klasse-, årgangs- og afdelingsniveau. I den enkelte klasse afholdes jævnligt klassemøder. Her skabes rum for, at den enkelte elev kan udtrykke personlige ønsker og behov i relation til skolehverdagen. Disse forventes anerkendt af klassen, som respekterer og imødekommer disse. I udskolingen har klasserne venskabsklasser fra mellemtrinnet. Dette har bl.a. til formål at lette overgangen mellem matriklerne for eleverne.

Det globale i det lokale

Vi ønsker at fremme elevernes ansvarlighed i forhold til aktiv deltagelse i lokalmiljøet. I forhold til undervisningen etableres et samarbejde med lokale virksomheder, butikker, institutioner o. lign., således at relevant undervisning for de enkelte fag kan foregå enten udenfor skolen eller i form af gæstelærere på skolen. I udskolingen etableres kontakt med en venskabsklasse i udlandet. Der arbejdes frem mod, at eleverne mødes i 8. eller 9. klasse på lejrskole.

Ligeværdigt samarbejde

Den daglige kommunikation mellem skole og hjem foregår primært via SkoleIntra. Elever og forældre holder sig her aktivt orienteret med hensyn til skemaændringer, lektier, informationsbreve m.m. Med udgangspunkt i elevplaner afholdes der evalueringssamtaler med forældre og elever, og det forventes, at indgåede aftaler mellem elev, forældre og lærere bakkes op og følges op af alle parter. Det forventes, at forældre deltager aktivt i skole/hjem-samarbejdet og skolens demokratiske processer og er med til at styrke elevernes og klassens trivsel – fagligt og socialt. Der er aktivt fungerende klasseråd i hver klasse bestående af forældre, elever og lærer.