Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Indskolingsprofil

I

Faglighed med kreativitet

Vi lægger stor vægt på forskellige arbejds- og samarbejdsformer for at eleverne kan agere i det kreative læringsmiljø. Kreativ undervisning kan eksempelvis være værkstedsarbejde, ”hands-onaktiviteter”, storyline-forløb, fysiske aktiviteter, ekskursioner samt lege med fagligt og socialt fokus. Undervisningen foregår dels i egen klasse dels på tværs af årgangen. Undervisningen bliver tilrettelagt med særligt fokus på klasseledelse. I indskolingen er det særligt vigtigt, at eleverne får tillært sig rutiner, så de kan agere i det kreative læringsmiljø. Således udvikles elevernes evner til medansvar og aktiv deltagelse i undervisningen. Dette forbereder eleverne til projektarbejdsformen, der vægtes højt. Vi gør brug af differentieret undervisning, og elever der har behov tilbydes et fagligt løft. Særligt for børnehaveklassetrinnet og overgangen til 1. klasse, er der på Tove Ditlevsens Skole etableret en ordning, hvor kommende 1.klasses lærer deltager i undervisningen den sidste del af skoleåret. Derudover holdes der en overleveringskonference, hvor information af faglig og social art videreformidles til kommende klasselærer.

Det anerkendende skolemiljø

Ved opstart af ny klasse formulerer forældre, elever og lærerteam hvert deres sæt af forventninger til de sociale spilleregler. For at disse forbliver aktuelle revideres de årligt gennem hele skoleforløbet. Ved skolestart bliver der etableret venskabsklasser for at de nye elever via større elever, kan finde tryghed og blive ført ind i skolens verden på en rar måde. Venskabsklasserne bruges ligeledes i undervisningssituationer til at undervise hinanden. Vi prioriterer trivsel i frikvarteret højt. Elever fra mellemtrinnet fungerer som legepatrulje. Legepatruljen sætter lege og aktiviteter i gang, som de yngste elever kan deltage i. Således har eleverne altid mulighed for at lege med andre. Dagens første frikvarter har vi valgt at forskyde tidsmæssigt, så eleverne i børnehaveklassen har skolegården for sig selv. Dette for at børnehaveklasserne i opstarten kan etablere venskaber på tværs og udforske området i ro. I den enkelte klasse afholdes jævnligt klassemøder. Her skabes rum for, at den enkelte elev kan udtrykke personlige ønsker og behov i relation til skolehverdagen. Disse forventes anerkendt af klassen, som respekterer og imødekommer disse. Såfremt der skulle opstå konflikter eleverne imellem tilbydes mægling af ældre elevmæglere.

Det globale i det lokale

For at kunne være åben mod verden, kræver det, at man er tryg i de rammer man befinder sig i. Derfor prioriteres trivsel højt i indskolingen på Tove Ditlevsens Skole. Ved trivsel forstås, at den enkelte elevs integritet bevares, samtidig med at denne oplever at være del af et fællesskab. Dette skabes bl.a. via det anerkendende miljø. Når trygheden er skabt og læringsprocessen godt i gang, orienteres vi i højere grad udad mod det lokale og siden hen det globale. I løbet af indskolingsperioden, arrangeres en hyttetur for den enkelte klasse. Herigennem underbygges det sociale fællesskab og samtidig får klassen et fagligt forløb i andre rammer. Ligeværdigt samarbejde. Det daglige samarbejde omkring en klasse på Tove Ditlevsens Skole foregår i løbende dialog mellem elever, forældre og lærere. Orientering foregår primært via SkoleIntra, hvor det også er muligt for forældrene indbyrdes at kommunikere om aktuelle emner. Med udgangspunkt i elevplaner afholdes der evalueringssamtaler med forældre og elever, og det forventes, at indgåede aftaler mellem elev, forældre og lærere bakkes op og følges op af alle parter. I hver enkelt klasse er der etableret klasseråd, der består af forældre og lærere (eventuelt elever). Klasserådet definerer sig selv, men oplagt er det, at der diskuteres trivsel, planlægges sociale arrangementer, samt opfordring til dannelse af trivsels/lege grupper i klassen etc.