Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Princip for klassedannelse

logo

 

 

Dette princip er gældende for klassedannelser fra 0. kl. – 9. kl. på Tove Ditlevsens Skole.

Der sker, eller kan ske, klassedannelser på følgende tidspunkter i skoleforløbet:

1. Når eleverne indskrevet til 0. kl. skal fordeles i klasser og på forskellige KKFO-matrikler.

2. Klassedannelse på baggrund af en nødvendig klassesammenlægning; Når én eller flere af klasserne på en årgang har et for lille antal elever, kan det bevirke, at klasser lægges sammen, så der vil være færre klasser på årgangen. Der vil som regel ikke være økonomi til at fastholde klasser med for få elever.

3. Ny klassedannelse kan også ske på baggrund af sociale, faglige og/eller pædagogiske overvejelser.

Enhver ny klassedannelse er en unik situation og vil altid foretages ud fra en helhedsvurdering foretaget af skolens ledelse, lærere og pædagoger.

Overordnet målsætning for princippet for klassedannelse:

• At vi har årgange med klasser, der fungerer godt fagligt og socialt, såvel sammen som hver for sig, som fundament for trivsel og læring.

• At have antalsmæssige homogene klasser. Det øger forudsætningen for kammeratskab og samarbejdsmuligheder inden for klassen.

• At udnytte skolens ressourcer optimalt for at skabe den bedste trivsel og læring for alle skolens elever med de tildelte økonomiske ressourcer.

Uanset årsagen til en ny klassedannelse, er det til enhver tid målet at sikre den bedst mulige skolegang for den enkelte elev, og at informationsniveauet og forældres og elevers dialog med skolen angående dette er tilfredsstillende for alle involverede parter.

Generelle principper for placering af elever:

Overordnet arbejdes ud fra følgende principper ved placering af elever (ikke prioriteret rækkefølge):

• Jævne klassestørrelser
• Jævn fordeling af drenge og piger
• Elevernes faglige niveau (elevressourcer)

• Gode sociale relationer (elevrelationer)
• Jævn fordeling af elever med sproglige udfordringer på dansk

Særlige retningslinjer ved klassedannelse efter 0. kl.

Sammensætningen af de nye klasser skal meldes ud samtidigt på AULA og med brev i forældrenes e-boks.

Ved klassedannelse efter 0. kl. suppleres ovennævnte med elevønsker; en proces hvor klassens lærere holder individuelle samtaler med eleverne, hvor eleverne udtrykker deres ønsker. Der skal være en opfølgende samtale med alle elever i løbet af de første to uger efter de nye klasser er meldt ud.

Processen for klassedannelse fremlægges for elever og forældre, og der gøres opmærksom på, at forældrene kan have et særligt behov for at danne nye relationer for at sikre god kommunikation i forældregruppen. For at sikre fællesskab og trivsel efter klassedannelsen afholdes der individuelle opfølgningssamtaler 3 måneder efter sammenlægningen, og trivselsopfølgning på årgangen ca. 6 måneder efter sammenlægningen. I perioden efter de nye klasser er dannet, kan der være behov for særlige aktiviteter for, at eleverne lærer hinanden godt at kende. Fx kan der være færre elevteamaktiviteter, og ny elevteamdannelse kan ske oftere.

Særlige retningslinjer for klassedannelse til 0. klasse:

Ved klassedannelser til 0. kl. og KKFO arbejdes der, ud over ovenstående, også ud fra følgende principper (ikke prioriteret rækkefølge):

• Hele klasser skal følges ad til samme KKFO-matrikel. I denne sammenhæng tænkes Garvergården og Saxogården som én enhed.

• Forældreønsker (f.eks. søskendehensyn i relation til KKFO) • Information fra børnehaverne

Det er et vilkår, at der er 4 KKFO-matrikler, og derfor skal klassedannelse ske, før de første børn starter i KKFO om foråret (dvs. typisk før 1. maj). Princippet om, at hele klasser følges ad til samme KKFO-matrikel betyder desuden, at KKFO-matrikel kan ændres i tilfælde af ny klassedannelse efter 0. kl.

Skolebestyrelsen vil løbende blive orienteret af ledelsen om klassedannelser og klassesammenlægninger og medvirke til, at der sker en opfølgning på alle forløb. Årgangsrepræsentanten fra skolebestyrelsen for den involverede årgang er primært ansvarlig for dette, især i den periode, hvor de nye klasser endnu ikke har fået valgt nye kontaktrådsforældre. Det påhviler denne at formidle erfaringer, der evt. også giver anledning til revidering af disse principper.

Revideret udgave godkendt i skolebestyrelsen maj 2019. Princippet skal evalueres i maj 2020.