Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Årsberetning

logo

 

Skolebestyrelsen for skoleåret 2017 – 2018

Skoleåret for skolebestyrelsen var præget af, at vi har fået ny skoleleder, oplevet mere stabilitet på skolen og fået en god start på nye tiltag, som vi ser meget frem til se resultaterne af.

Ny skoleleder og ny KKFO-leder

Da skoleåret startede, havde vi en midlertidig skoleleder, som skulle fortsætte indtil jul. Områdeledelsen udpegede i starten af oktober 2017 Jeanne Jacobsen som ny skoleleder med start 1. januar 2018. Jeanne kom fra en stilling som skoleleder på Tagensbo Skole. Vi fik en god overgang fra den midlertidige skoleleder til Jeanne, da hun deltog i mange møder og aktiviteter hen over efteråret. Jeanne har god erfaring med skoleforvaltningen i København efter at have arbejdet næsten 20 år som skoleleder i kommunen. Vi har mærket en stabilitet i skolens drift, efter hun startede. Samtidigt er Jeanne kommet med nye tiltag som udeskole og nemmere overgang fra skole til fritidshjem (KKFO) for indskolingen - ud over at hun støtter de tiltag, der allerede var startet som elevteams og forbedret kommunikation. Skolen fik også ny KKFO-leder i slutningen af skoleåret, Benedicte Strøm Oskarsson, som var midlertidig KKFO-leder i en periode i skoleåret. Skolebestyrelsen var med i indstillingsudvalget og er meget tilfreds med valget af Benedicte.

Skolebestyrelsevalg

Der blev afholdt skolebestyrelsesvalg for forældre i maj 2018. Alle de faste medlemmer og 1 suppleant genopstillede, og 2 forældre stillede op som nye suppleanter. Det betød, at det var fredsvalg, dvs. at der ikke var behov for afstemning. Listen over medlemmerne er på skolens hjemmeside. Lærer- og elevrepræsentanter vælges hvert år i starten af skoleåret.

Aktiviteter

Skolebestyrelsen har i skoleåret stået for eller været involveret i blandt andet følgende aktiviteter:

  • Forældremøder: Vi har deltaget med en repræsentation ved første forældremøder for alle årgange fra 0. til 9., hvor vi kort fortalte om skolebestyrelsens arbejde.
  • Kontaktforældremøder: Vi og ledelsen har holdt møder med kontaktforældre fra de enkelte klasser den 15. november 2017 og den 25. april 2018. Vi har bla. talt om håndtering af konflikter, oplevelse af spisepauser, kommunikation herunder ugeplanen, vikarer, bevægelse. Derudover får vi hver gang gode input og kommentarer, som både ledelse og skolebestyrelse kan bruge.
  • Elevteams: Ledelsen og medarbejderne genstartede de forpligtende elevteams i december 2017, hvor målet er at opnå, at eleverne bliver bedre til at samarbejde og løse konflikter og i sidste ende forbedring af indlæringen. Skolebestyrelsen deltager med input og kommentarer ud fra forældrenes erfaringer.
  • Antimobbestrategi: Vi har været med i skolens arbejde med videreudvikling af antimobbestrategien.
  • Kommunikation: Vi har givet input til ledelsen om ønsker til kommunikation fra skolen til forældre. Vi har også sendt information ud til forældrene med gode råd til kommunikation fra forældre til skolen og mellem forældre. Børns brug af digitale medier: Vi ser børnenes brug af digitale medier som et vigtigt fokusområde, da de både styrker børnenes digitale kompetencer, og samtidigt kan være en udfordring ift. digital mobning og konflikter. Vi har aftalt med ledelsen at holde forældremøder på 2. og 5. årgang om emnet med deltagelse af Børns Vilkår.
  •  TDS som klima- og bæredygtighedsskole: Vi har arbejdet med at styrke skolens profil som klima- og bæredygtighedsskole i tæt samarbejde med skolens klimavejleder, Christina Bang, skolens tekniske ejendomsleder Poul Poulsen og Børne- og Ungdomsforvaltningens miljøkonsulenter. Fokus er både undervisningen inden for klima og bæredygtighed og reduktion af skolens klimabelastning gennem vores solcelleanlæg, regnvandsgenbrug, rodzoneanlæg, affaldsgenbrug, styringer mv.
  • Dialogkaffe: Skolebestyrelsen deltager i dialogkaffen, som afholdes sidste fredag hver måned kl. 8-9, og hvor alle forældre kan møde ledelsen og os og komme med spørgsmål og input til både ledelsen og skolebestyrelsen. Lærerens dag: Vi har givet information til alle om Lærerens Dag 5. oktober med fokus på global indlæring og på alle medarbejdere, som er med til at få TDS til at fungere. Vi takker de mange forældre, som fulgte op med positive ord og små-gaver til medarbejderne.
  • Politikker: Vi har sammen med ledelsen opdateret skolens ordensregler, mobilpolitik og slikpolitik, som kan ses på skolens hjemmeside. Politisk udvalg: Vi har deltaget i de 2 årlige dialogmøder med Børne- og Ungdomsudvalget, som i skoleåret drejede sig om digital dannelse og om bevægelse, hvor borgmesteren og andre politikere fra udvalget deltog. Derudover er der mulighed for at diskutere andre emner.

Mere om skolebestyrelsen

Vi har faste skolebestyrelsesmøder én gang om måneden fra september til juni, hvor vi taler om mange emner. Se dagsorden og referater fra skolebestyrelsesmøderne og kontaktrådsmøder, på skolens hjemmeside under punktet ”Skolebestyrelsen”, hvor der også er en kontaktliste for medlemmer af skolebestyrelsen og andet materiale. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter og 3 forældresuppleanter, hvor 1.- og 2.-suppleant deltager i møderne, to medarbejderrepræsentanter og to elevrepræsentanter. Ledelsen er ikke med i skolebestyrelsen, men deltager i møderne og står for bestyrelsens sekretærfunktioner (skoleleder, souschef, KKFOleder og af og til administrativ leder og afdelingsleder for indskolingen). KKFO-forældrerådet er desuden repræsenteret ved, at 2 af skolebestyrelsesmedlemmerne også er medlem af KKFOforældrerådet. Skolebestyrelsen har en årsplan, som indeholder de planlagte aktiviteter for skoleåret 2018-2019, som kan ses på hjemmesiden. Folkeskoleloven lægger de overordnede rammer for vores arbejde. Kontakt os, hvis du vil vide mere.