Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Mellemtrinsprofil

M

Faglighed med kreativitet

Når eleverne kommer på mellemtrinnet er de grundlæggende faglige færdigheder på plads og eleverne har erfaring med mange arbejdsformer. De i indskolingen indlærte kompetencer videreføres og udvikles ved ind i mellem at arbejde projektorienteret og med større tværfaglige forløb. Læsefærdighederne udbygges nu til at der sættes fokus på faglig læsning i fagene. 3. og 6. kl. er venskabsklasser og indgår i et læseprojekt, der fremmer både læselysten og –færdighederne samt de sociale bånd mellem eleverne. De kreative fag på mellemtrinnet handler om at have kroppen med og lære at bruge hænderne og sanserne. De kreative faglokaler er ombyggede og giver sammen med ture ud af huset en mulighed for at lære på flere måder. Eleverne arbejder med boglige materialer så vel som digitale læremidler. De vil i stigende grad arbejde med IT og medier, hvor de både skal kunne færdes sikkert og hensigtsmæssigt på internettet og kunne lave egne produktioner med billeder og lyd. Elevernes viden og kunnen evalueres jævnligt, med efterfølgende individuelle indsatser.

Anerkendende skolemiljø

På mellemtrinnet har klasserne to venskabsklasser, en fra indskolingen og en fra udskolingen. Som de store på Enghave Plads matriklen er de med til at tage godt imod de små og hjælpe dem trygt igennem de første skoleår. Ligeledes forberedes de på en sikker overgang til udskolingen ved at have kontakt med en ældre venskabsklasse. Dermed sikres også kontakten mellem de to matrikler. Mellemtrinselever er med i skolens legepatrulje, hvis formål det er at øge trivslen i frikvartererne, at lære de mindre elever at sætte lege i gang samt at tage ansvar for gode relationer mellem børnene. Større ansvar og udfordringer er en del af det at være elev på mellemtrinnet. Eleverne går fra at være fulgt af voksne til i højere grad at færdes selv, f.eks. på vej til fritidsklub efter skole. Vi arbejder på gradvist at give eleverne større ansvar for deres skolegang, så de passer godt på hinanden, sig selv og de fysiske rammer. Det er vores mål at hjælpe eleverne til at få en social bevidsthed og lære dem konfliktløsning I den enkelte klasse afholdes jævnligt klassemøder. Her skabes rum for, at den enkelte elev kan udtrykke personlige ønsker og behov i relation til skolehverdagen. Disse forventes anerkendt af klassen, som respekterer og imødekommer disse. Fra 4. klasse er eleverne repræsenteret i KESO (Københavns Elevsikkerhedsorganisationen), hvor de har indflydelse på skolens/elevernes arbejdsmiljø.

Det globale i det lokale

På mellemtrinnet forholder vi os åbent, reflekterende og analyserende til samfundet og miljøet – lokalt såvel som globalt. Med udgangspunkt i vores nærmiljø, ønsker vi en undervisning der orienterer sig globalt, således at skolen medvirker til mellemfolkelig forståelse gennem møder med forskellige kulturer og traditioner og sætter eleverne i stand til at turde møde det ukendte, rejse ud i verden og få en øget forståelse for de globale sammenhænge. På mellemtrinnet har alle klasser en venskabsklasse fra en anden skole i Danmark. Kontakten klasserne imellem foregår primært via kommunikation på Internettet. I 5. klasse tager man på venskabsklassebesøg. Det er ligeledes en mulighed, at venskabsklassen besøger 5. klasse på Tove Ditlevsens Skole.

Ligeværdigt samarbejde

På mellemtrinnet ser vi skabelsen af en god skole som et fælles projekt, hvor elever, forældre og skolens medarbejdere deltager aktivt i det daglige skoleliv. Den daglige dialog mellem skole og hjem foregår via SkoleIntra, ligesom forældre opfordres til at kommunikere om aktuelle problemstillinger i debatforum. Med udgangspunkt i elevplaner afholdes der evalueringssamtaler med forældre og elever, og det forventes, at indgåede aftaler mellem elev, forældre og lærere bakkes op og følges op af alle parter. Gennem oprettelsen af klasseråd forpligter lærere, forældre og elever sig på i fællesskab at samarbejde om den enkelte klasses trivsel, såvel fagligt som socialt. Klasserådet bør ligeledes planlægge sociale arrangementer som led i etableringen af et trygt klassemiljø. På mellemtrinnet vægtes elevrådet højt. Alle klasser er repræsenteret i elevrådet og herigennem har skolens elever direkte elevmedbestemmelse inden for de områder, som berører elevernes dagligdag. Gennem KESO har eleverne specifik indflydelse på skolens undervisningsmiljø.