Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Anmodning ekstraordinær frihed

I forbindelse med den nye bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen, som træder i kraft 1. januar 2020, orienteres I her om reglerne for ekstraordinær frihed.

Ekstraordinær frihed

Skolelederen kan i ganske særlige tilfælde tillade fravær i form af ekstraordinær frihed. Ekstraordinær frihed er lovligt fravær, såfremt det er godkendt af skolelederen. Ved ønske om ekstraordinær frihed, skal forældrene udfylde og sende en anmodning til skolen, hvorefter skolelederen skal foretage en konkret vurdering af anmodningen.

Skolelederen vil i vurderingen af anmodningen se på elevens behov for at holde fri, sammenholdt med de konsekvenser et afbræk i undervisningen vil indebære for eleven selv, men også for klassens fællesskab. Mere konkret skal skolelederen foretage en helhedsvurdering hvor der lægges vægt på, om fraværet vil have negativ betydning for:

  • Elevens tilegnelse af kundskaber og færdigheder
  • Elevens motivation og læringsparathed
  • Elevens alsidige udvikling eller
  • Andre elevers tilegnelse af kundskaber og færdigheder (Her tænkes særligt på perioder, hvor det er væsentligt, at alle elever er til stede, fx i forbindelse med afvikling af projektopgaven, lejrtur eller lignende).

Skolelederen vil også i afgørelsen vurdere om eleven har haft meget fravær det seneste år. Men generelt skal skolelederen være tilbageholdende med at give ekstraordinær frihed.

Anmodning om ekstraordinær frihed

Ønsker I at anmode om ekstraordinær frihed, skal I udfylde en anmodning, som kan afhentes på skolens kontor eller findes herunder.

Anmodningen skal afleveres til dit barns kontaktlærer

Skolens ledelse vil afgøre, om jeres ansøgning kan imødekommes. I vil modtage et skriftligt svar på jeres ansøgning via Aula, inden for 8 dage. Ekstraordinær frihed på op til 3 dage kan godkendes af kontaktlærer og kræver ikke godkendelse af skolens ledelse.

Anmodning om ekstraordinær frihed i skoletiden

Udfyldes af forældrene

Elevens navn:
Klasse:
Dato:
Klasselærer:
Samlet antal dage:

Årsag til fravær fra undervisningen:

 

Når forældre indgiver en underskrevet anmodning til barnets skole, om ekstraordinær frihed, skriver de under på følgende:

  • Jeg påtager mig ansvaret for, at mit barn får lavet det arbejde, som klassen arbejder med i fraværsperioden.
  • Jeg er indforstået med, at det er mit ansvar at følge med i ugeplanen, lektier mm.

Forældreunderskrift:

 

Udfyldes af skolelederen

Box Uproblematisk
Box Frarådes pga. faglige udfordringer
Box Frarådes pga. at fraværet vil bestyrke den manglende motivation
Box Frarådes pga. trivselsmæssige udfordringer og elevens sociale relationer generelt
Box Frarådes pga. at fraværet vil have negativ betydning for resten af klassen
Box Frarådes pga. generelt for mange fraværsdage eller bekymrende fravær
 

Uddybende bemærkning: 

 

 

Dato og skolelederens underskrift:

 

 

Dokumenter